Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου – Πολιτική Αγορών και Επιστροφών

Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου – Πολιτική Αγορών και Επιστροφών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιστοσελίδα www.compassnutrition.eu (στο εξής “η ιστοσελίδα”) ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Compass Nutrition – Κόκκινος Νικόλαος», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Ελ.Βενιζέλου 24). Η χρήση της ιστοσελίδας της «Compass Nutrition – Κόκκινος Νικόλαος» (στο εξής «η εταιρία») και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενου τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από ανήλικα άτομα (ή κάτω των 18 ετών).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της Επιχείρησης υποχρεούται να λάβει υπόψη και να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπροσθέτως, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να απέχουν από κάθε είδους παράνομη  χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Οι επισκέπτες/χρήστες αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την ευθύνη για οποιασδήποτε ενδεχόμενη ζημία που θα προκληθεί στην ιστοσελίδα ένεκα παράνομων ενεργειών των.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Καθίσταται σαφές πως υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι ορίζονται ρητώς στους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να τηρήσουν απαρέγκλιτα τα κάτωθι:

 • Απαγόρευση απόκρυψης της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας
 • Αποφυγή παροχής ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας
 • Απαγόρευση εισαγωγής και φόρτωσης (uploading) στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, στοιχείων τα οποία περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Επιχείρηση καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του  compassnutrition.eu για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των φυσικών και νομικών προσώπων και ειδικότερα, οι διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και οι Κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Δικαίου, αποτελούν το ευρύτερο φάσμα, το οποίο διέπει τους όρους χρήσης του παρόντος ιστοτόπου. Λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελεί επίσης και η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) – Εμπορικά σήματα Compass Nitrition. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Εγκυρότητα της ιστοσελίδας – Προστασία από Ιούς – Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Παρόλο που η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η εταιρία. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν. Η εταιρία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή

Πρόσβαση στις εφαρμογές της Ιστοσελίδας Για τη διευκόλυνση των χρηστών των υπηρεσιών της η εταιρία παρέχει μέσω της ιστοσελίδας την υπό προϋποθέσεις πρόσβαση στην παρακολούθηση της πορείας αποστολών κάθε χρήστη. Οι πληροφορίες που εξάγονται από αυτή προορίζονται αποκλειστικά για το χρήστη που την έχει αποστείλει ή για λογαριασμό του οποίου έχει αποσταλεί και απαγορεύεται η χρήση από οποιονδήποτε τρίτο. Πρόκειται για αυστηρά προσωπική υπηρεσία και κατά συνέπεια το δικαίωμα του εκάστοτε αποστολέα για χρήση της εφαρμογής που σχετίζεται με την αποστολή και των πληροφοριών των σχετικών με αυτή δεν είναι δυνατό να εκχωρηθεί. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση από οποιονδήποτε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο προς τούτο απαγορεύεται αυστηρά.

Επικοινωνία Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας ή αίτημα για δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 2310 325596, ή να αποστείλετέ ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: compassnutrition.eu@gmail.com

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 Η χρήση της ιστοσελίδας www.compassnutrition.eu (στο εξής “η ιστοσελίδα”),η οποία ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Compass Nutrition – Κόκκινος Νικόλαος», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Ελ.Βενιζέλου 24) υπόκειται στους όρους χρήσης της και στην παρούσα ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (στο εξής Δήλωση ή Πολιτική), η οποία αποτελεί μέρος των όρων χρήσης.)

Δια των παρόντων όρων, η Επιχείρηση θα ήθελε να σας διαβεβαιώσει πως συμμορφώνεται, πάντα με γνώμονα την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, στο νέο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Ο εν λόγω Κανονισμός έχει ήδη τεθεί σε  ισχύ  από την 25η  Μαΐου του έτους 2018, στα πλαίσια της διαφύλαξης και της ενίσχυσης της προστασίας των φυσικών προσώπων. Προς τούτο δε, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 5-ΓΚΠΔ) και την νομιμότητα της επεξεργασίας (άρθρο 6-ΓΚΠΔ), εφαρμόζουμε τη νέα Πολιτική Ασφάλειας & Απορρήτου, στην πλοήγηση αλλά και στις συναλλαγές σας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ορισμένα από τα πιο ουσιαστικά δικαιώματά σας, όσο αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως για παράδειγμα: 1)Το δικαίωμα πρόσβασης, 2) το δικαίωμα διόρθωσης και 3) το δικαίωμα διαγραφής.

Επιπροσθέτως, ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών, εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους, μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και άλλων ευαίσθητων δεδομένων. Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε σε προστατευμένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https://compassnutrition.eu και από το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητής σας.

 1. Πνευματικά Δικαιώματα

Α) Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, χαρακτηριστικών, γραφικών και φωτογραφιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς οποιαδήποτε παραβίαση ή χρήση του χωρίς την άδεια του προσώπου που είναι κάτοχος των δικαιωμάτων του δικτυακού τόπου κρίνεται ως παράνομη και υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Β) Άδεια Χρήσης:

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Επιχείρησης.
Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Η χρήση της ιστοσελίδας  από οποιονδήποτε χρήστη/επισκέπτη δε συνεπάγεται την μεταβίβαση κανενός δικαιώματος πρόσβασης σε οποιαδήποτε πτυχή των Υπηρεσιών της σε μορφή πηγαίου κώδικα.

Διατηρείται δε, από την Επιχείρηση το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και των όρων χρήσης – προσωπικά δεδομένα, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, παρά με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Συλλογή, επεξεργασία και προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Δικαιώματα Υποκειμένου Ο χρήστης προς το παρόν μπορεί να επισκέπτεται το σύνολο της ιστοσελίδας και των επιμέρους υποσέλιδων αυτής, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. Ωστόσο, στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας, η πρόσβαση στις οποίες θα απαιτεί την εγγραφή του χρήστη για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων του χρήστη για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρούσα. H DPD θα μπορεί στο μέλλον να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα των χρηστών (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση του e – mail) (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση της, μέσω της Ιστοσελίδας. Η εταιρία θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις ανωτέρω εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας. Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα για την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτής, θα συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του. Ειδικότερα, ο χρήστης θα αποδέχεται και θα συναινεί όπως η εταιρία., υπό τους όρους των διατάξεων του Ν. 2472/1997 ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3471/2006 και ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που θα συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτηση του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και της εταιρίας συναλλακτικής σχέσης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους καθώς επίσης για γενικότερους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται από την Επιχείρηση

Σύμφωνα πάντα με όσα ορίζονται ρητά στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. (α) και (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) Η Επιχείρηση συλλέγει  δεδομένα, κατά την επίσκεψή των επισκεπτών/χρηστών στον ιστότοπο της, κατά την εγγραφή στην φόρμα επικοινωνίας της, κατά την εγγραφή για την λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter)και τέλος, κατά την παραγγελία προϊόντων με ή χωρίς άνοιγμα λογαριασμού πελάτη. Τα ανωτέρω προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων ενεργειών.

Επιπλέον, η Επιχείρηση δύναται να χρησιμοποιήσει «cookies» με σκοπό την  συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση, από μέρους των επισκεπτών/χρηστών, των Υπηρεσιών της Επιχείρησης. Τα Cookies αποτελούν αρχεία κειμένου μικρού μεγέθους, τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη δίχως όμως να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται δε, για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας.

Η Επιχείρηση ΔΕΝ συλλέγει σε καμία περίπτωση, οικονομικές πληροφορίες από κάποιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής: σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί εκ μέρους της Επιχείρησης μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες της σελίδας της, να αγοράσουν κάποιο προϊόν ή να κάνουν πληρωμές μέσω των Υπηρεσιών Πληρωμών.

Σε περίπτωση αγοράς ή πραγματοποίησης πληρωμής μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, προβλέπεται η ανακατεύθυνση σε μια ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληρωμών. Εξυπακούεται πως οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχουν οι επισκέπτες/χρήστες σε μια Υπηρεσία Πληρωμών, θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση, από μέρους της Υπηρεσίας Πληρωμών, πληροφοριών που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε Υπηρεσίας Πληρωμών.

  Πάγια πολιτική της Επιχείρησης είναι η σύσταση στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας της, προς αποφυγή οποιασδήποτε αποστολής και αποκάλυψης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) στις ή μέσω των Υπηρεσιών της Επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται πως το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της εταιρείας  τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσής των επισκεπτών/χρηστών, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών των δεδομένων στην Επιχείρηση.  Διατηρείται δε, το δικαίωμα της άμεσης ανάκλησης εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών, της συγκατάθεσης των παρεχόμενων δεδομένων ανά πάσα στιγμή, ενώ παρέχεται όχι μόνο η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, αλλά και η δυνατότητα αίτησης για άμεση διαγραφή των στοιχείων των χρηστών αλλά και των ιδίων των χρηστών.

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ρητά: α) πως το σύνολο των δεδομένων των χρηστών, οι οποίοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα της, προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας, β) ότι ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την ιστοσελίδα της Επιχείρησης δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Επιχείρησης προϋποθέτει και επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης έχει κατανοήσει πλήρως όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Πως χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου της προκειμένου: α) για την παροχή Υπηρεσιών και Λειτουργιών της Επιχείρησης, β) της βελτιστοποίησης της εμπειρίας των χρηστών μέσω Υπηρεσιών της Επιχείρησης), γ) για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους ή τις νομικές διαδικασίες, δ) την αποστολή (μέσω email, SMS, τηλεφώνου, chat και μέσων κοινωνικής δικτύωσης), με την προηγούμενη συγκατάθεσή των χρηστών, προσφορών, κτλπ.

Δυνατότητα Διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων Σε Τρίτους

Αποκλείεται κατά κανόνα η διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους.
         Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από Εκτελούντες την Επεξεργασία κατ’ εντολή της Επιχείρησης και δεσμεύονται συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ, όπως για παράδειγμα, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι υπηρεσίες Προστασίας του Καταναλωτή, και οι υπηρεσίες αποφυγής ηλεκτρονικής απάτης, για περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας σε αυτά με την ιστοσελίδα μας. Αν απαιτείται σε μεμονωμένη περίπτωση η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, η Επιχείρηση δεσμεύεται να ενημερώσει σχετικά για να λάβει τη συγκατάθεσή των χρηστών. ΔΕΝ μεταβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών σε αποδέκτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαιώματα Επισκεπτών/Χρηστών Όσον Αφορά Τα Προσωπικά Δεδομένα Και Προστασία Καταναλωτή (Ν.2251/94)

Οι χρήστες/επισκέπτες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση ως προς το εάν υπάρχουν τα προσωπικά τους δεδομένα και να επαληθεύουν την ακρίβειά τους. Να αιτούνται επίσης, μέσω αποστολής Ε-mail είτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων, τη διόρθωση, την ενημέρωση ή την τροποποίησή τους,  τη διαγραφή, την ανωνυμοποίηση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου.

Έπιπλέον, δίδεται το δικαίωμα της αίτησης για την παύση επεξεργασίας από την Επιχείρηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών και η Επιχείρηση από τη πλευρά της θα προβεί στην άμεση παύση επεξεργασίας αυτών.

Οι χρήστες/επισκέπτες έχουν το  δικαίωμα να αιτηθούν τον περιορισμό της επεξεργασίας από μέρους της Επιχείρησης, των προσωπικών δεδομένων και η Επιχείρηση θα προβεί στον άμεσο περιορισμό της επεξεργασίας αυτών.

Υπάρχει τέλος το δικαίωμα της διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο φορέα/οργανισμό (δικαίωμα φορητότητας) και η Επιχείρηση θα προβεί στην άμεση διαβίβαση των δεδομένων αυτών.  Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεκμηριωμένων υποχρεώσεων της Επιχείρησης, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρηση με αποτέλεσμα να υποστούν οι χρήστες υλική ή όχι ζημία, υπάρχει το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Όσον αφορά δε το κομμάτι των συναλλαγών, η Επιχείρηση δεσμεύεται ρητά πως εφαρμόζει πιστά τα όσα ορίζονται στον Ν.2251/1994 Περί Προστασίας του Καταναλωτή και ιδιαίτερα με τα όσα διατυπώνονται με σαφήνεια στο Άρθρο 3 του προαναφερθέντος Νόμου.

Περίοδοι διατήρησης που ισχύουν για τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ρητά πως τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της θα διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση, θα ισχύουν οι ακόλουθες περίοδοι διατήρησης όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:-Όσον αφορά τη φόρμα επικοινωνίας, τα δεδομένα θα διαγραφούν σε χρονικό διάστημα 3 μηνών μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται νομικές αξιώσεις αποθήκευσης των δεδομένων αυτών

-Όσον αφορά τις παραγγελίες, όταν τοποθετείται μια παραγγελία, τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για πέντε χρόνια, ένεκα της υποχρεωτικής συμμόρφωσης στις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης.

-Επίσης, η δήλωση συγκατάθεσής για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλεται στους χρήστες το newsletter από την Επιχείρηση και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του. Διατηρείται φυσικά το δικαίωμα των χρηστών/επισκεπτών να τερματιστεί η αποστολή newsletter είτε χρησιμοποιώντας στο τέλος του newsletter τον αντίστοιχο σύνδεσμο διαγραφής, είτε με αποστολή  e-mail στο www.compassnutrition.eu, οπότε τα δεδομένα θα διαγραφούν.

Τέλος, το ιστορικό με όλα τα δεδομένα κρατούνται για 5 χρόνια για λόγους 1) αρχείο πελάτη και 2) ερευνητικούς σκοπούς.

Δεν κοινοποιούνται προσωπικά στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, email, τηλέφωνα σταθερά και κινητής.

Ενημερώσεις Στην Παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Η Επιχείρηση δύναται να τροποποιήσει ή να ενημερώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλαγών στο εφαρμοστέο δίκαιο και στις ερμηνείες, αποφάσεων, γνωμών και εντολών σχετικά με το εν λόγω εφαρμοστέο δίκαιο.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων με δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου στις Υπηρεσίες της Επιχείρησης. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι οποίες αλλάζουν τη φύση της επεξεργασίας ή επεκτείνουν τα δικαιώματά της όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που έχουν ήδη συλλεχθεί από τους χρήστες/επισκέπτες, οι τελευταίοι θα ειδοποιούνται άμεσα και επιπλέον θα παρέχεται και η σχετική επιλογή με τη μελλοντική χρήση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, όπως μπορεί να απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 Αγορά Υπηρεσιών (Κράτηση – Ραντεβού)

Η πραγματοποίηση παραγγελίας, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα. Ακόμη, σύμφωνα με τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.
Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, καθοδηγείστε βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος.

Ακύρωση Υπηρεσιών (Κράτηση – Ραντεβού)

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την κράτηση 8 ώρες πριν από την πραγματοποίηση της. Μετά το πέρας του προαναφερθέντος χρόνου η ακύρωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Θα πρέπει για την ακύρωση της κράτησης να μας ενημερώσετε γραπτώς με ηλεκτρονικό μήνυμα στο compassnutrition.eu@gmail.com. Κατά την ακύρωση της κράτησης, δε γίνεται επιστροφή των χρημάτων αλλά επαναπρογραμματισμός της μέσα στο χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών από την ημέρα της κράτησης.


Font Resize
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping